B I B L I O T E K A

 

Biblioteka służy do zaspokajania potrzeb i zainteresowań dydaktycznych uczniów, nauczycieli i pracowników. Wyposażona jest w czytelnię i pracownię multimedialną. Biblioteka realizuje swoje zadania w oparciu o Regulamin Biblioteki CEZ oraz Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej CEZ.

W bibliotece gromadzone są podręczniki i książki przeznaczone do nauki zawodu, lektury, czasopisma branżowe, biuletyny i miesięczniki zawierające nowości zawodowe, programy nauczania, skrypty i opracowania dydaktyczne, materiały audiowizualne, płyty CD i DVD, oprogramowania dydaktyczne itp.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone jest w cztery stanowiska komputerowe wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe.

Uczniowie korzystają z komputerów, poszukują w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji przydatnych na zajęcia. Tworzą własne dokumenty i prezentacje. Mają również możliwość drukowania i kserowania przygotowanych materiałów. Biblioteka Centrum zapewnia doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej oraz rozwoju własnych zainteresowań.

W bibliotece działa Szkolny Ośrodek Kariery. Celem realizowanych zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery Zawodowej jest zwiększenie u uczniów CEZ umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy, a także wzrost motywacji do samokształcenia i osiągania celów.

Uczniowie zostają zapoznani z możliwościami znalezienia pracy, zasadami jej poszukiwania, a także podstawami prawa pracy oraz szczegółową charakterystyką zawodów przyszłości.

Szkolny Ośrodek Kariery organizuje wyjazdy do zakładów pracy i rozmowy z pracodawcami, które pozwalają uczestnikom m.in. na poznanie specyfiki wybranego zawodu oraz zaznajomienie się z wymaganiami i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy w danym przedsiębiorstwie.

Uczniowie poszerzają w Ośrodku swoją wiedzę i umiejętności również poprzez korzystanie z serii multimedialnych programów komputerowych, które są pomocnym narzędziem w poznaniu istotnych zagadnień dla kształtowania kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego zawodu.