Nasz Ośrodek Szkolenia Spawaczy działa od 1992r. Kwalifikacje spawalnicze w tym czasie uzyskało około 1100 słuchaczy naszych kursów.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu organizuje kursy i egzaminy spawaczy w oparciu o Wytyczne Instytutu Spawalnictwa obejmujące zasady egzaminowania spawaczy po kursach spawania blach i rur – spoinami pachwinowymi i spawania blach i rur spoinami czołowymi na podstawie norm PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606 w zakresie spawania: grupa materiałowa 1.8.22

Nasz ośrodek prowadzi szkolenia w grupach do 12 osób z następujących metod spawania:

 

Metoda spawania

Cena kursu

111 - spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)

1750 zł *

131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)

1750 zł *

136 - spawanie drutami proszkowymi (FCAW)1750 zł *

135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)

1750 zł *

141 - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)

1750 zł *

311 - spawanie gazowe

1750 zł *

 

 

 

* cena obejmuje przeprowadzenie egzaminu państwowego nadzorowanego przez
IS w Gliwicach, książkę spawacza i świadectwo kwalifikacji.

 

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra pedagogiczna posiadająca kwalifikacje uznane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu w zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 8 do 10 tygodni.

 

Szkolenie spawaczy w każdej metodzie obejmuje 140 godzin zajęć praktycznych i 30 godzin zajęć teoretycznych.

 

Program zajęć praktycznych (140 godzin) obejmuje ćwiczenia praktyczne z zakresu doboru parametrów spawania, technologii i techniki spawania, zasady oceny złącza spawanego oraz umiejętności rozpoznawania i charakteryzowania niezgodności spawalniczych.

 

Zajęcia teoretyczne (30 godzin) to przekazanie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i procesów spawania w prostej i dobrze przyswajalnej przez słuchacza formie przy użyciu nowoczesnych metod technodydaktycznych.

 

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

 

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje (wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach):

 

 • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej lub niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

 

Prowadzimy również szkolenia, które swoim programem obejmują procesy pokrewne spajaniu metali: 

 

 • ręcznych przecinaczy tlenowych,

 • ręcznych przecinaczy plazmowych,

 • ręcznych przecinaczy termicznych-tlenowych i plazmowych,

 • lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego,

 • prostowania płomieniowego konstrukcji spawanych,

 

* ceny za ww. szkolenia uzgadniane są na bieżąco ze słuchaczem

 

Absolwent kursu po zdanym egzaminie końcowym otrzymuje:

 

 • Zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Materiały dydaktyczne „Zawód spawacza na wyciągnięcie ręki”, nagrane na płycie CD. 

 


Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:
• ukończone 18 lat
• wykształcenie minimum podstawowe
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

 

W naszym Centrum organizujemy również egzaminy weryfikacyjne spawaczy zgodnie z normą

 

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 

 • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw kwalifikacyjnych,

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

 

Egzamin weryfikacyjny, który odbywa się w jednym dniu składa się:

 

 • z części teoretycznej w formie testowej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega.

 • z części praktycznej, w której spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w procesie, w którym ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa,

 

Pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego uprawnia spawacza do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej lub niemieckiej.

 

Egzaminy weryfikacyjne na zlecenie zakładu pracy i przeprowadzane na jego terenie – wycena indywidualna.

 

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy odbywają się po uprzednim umówieniu terminu z organizatorem.

 

Posiadamy własną doskonale wyposażoną spawalnię posiadającą certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.  

 

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły a harmonogram dopasowany do możliwości uczestnika.

 

 

 

Jeśli masz pytania dzwoń:
Kontakt do sekretariatu CEZ

43 822 40 24
Organizacją kursów kieruje
z-ca dyrektora CEZ ds. CKP Dariusz Śmigiera