KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ), CZYM SĄ, JAK SIĘ NA NIE ZAPISAĆ I, CO DAJE ICH UKOŃCZENIE

 


Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 
A czym dokładnie jest kwalifikacja?

 Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Należy przez to rozumieć, że uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest w ramach egzaminów zewnętrznych.

 Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.               

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu Technika. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.
Nauka jest bezpłatna.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego.

 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zaprasza wszystkich chętnych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach samochodowych, mechanicznych, elektrycznych i budowlanych.

 

Po zebraniu grupy chętnych organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących kwalifikacjach, których potwierdzenie pozwoli uzyskać tytuł zawodowy w zawodzie:

 

W ZAWODACH ROBOTNICZYCH

 

 

 

Fryzjer 514101

 

Kwalifikacja 1. – A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

 

 

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

 

Kwalifikacja 1. – B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

 

Kwalifikacja 2. – B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

 

Kwalifikacja 3. – B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 

 

 

 

 

Monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych 712616

 

Kwalifikacja 1. – B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

 

sieci komunalnych

 

Kwalifikacja 2. – B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem

 

instalacji sanitarnych

 

 

 

 

 

Murarz-tynkarz 711204

 

Kwalifikacja 1. – B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

 

 

Monter mechatronik 742114

 

Kwalifikacja 1. – E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Kwalifikacja 2. – E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

 

 

 

Elektryk 741103

 

Kwalifikacja 1. – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Kwalifikacja 2. – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

 

 

 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

 

Kwalifikacja 1. – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych

 

układów pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

 

Kwalifikacja 1. – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów

 

pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

Blacharz samochodowy 721306

 

Kwalifikacja 1. – M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi

 

pojazdów samochodowych

 

Krawiec 753105

 

Kwalifikacja 1. – A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

 

 

 

Kwalifikacje w zawodzie TECHNIKUM

 

 

 

 

 

Technik mechanik 311504

 

K1 - M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

K2 - M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

 

Technik pojazdów samochodowych 311513

 

K1 - M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

K2 - M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

K3 - M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

 

Technik mechatronik 311410

 

K1E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

K2 - E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

K3 - E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

 

Technik elektryk 311303

 

K1 - E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

K2 - E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

K3 - E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

 

K1 - B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

K2 - B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

Technik urządzeń sanitarnych 311209

 

K1 - B. 8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

 

K2 - B. 9. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem instalacji sanitarnych

 

K3 - B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

 

 

 

Technik budownictwa 311204

 

K1 - B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

lub B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

albo B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

 

 

 

K2 - B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

K3 - B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

 

 

Technik usług fryzjerskich 514105

 

K1 - A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

K2 - A.23. Projektowanie fryzur

 

 

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO link

 

 

Jeśli masz pytania dzwoń:

 

 

Kontakt do sekretariatu CEZ
43 822 40 24
Organizacją kursów kieruje
z-ca dyrektora CEZ ds. CKP
Dariusz Śmigiera