Deklaracja dostępności Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Wstęp Deklaracji

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Edukacji Zawodowej.

Data publikacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Narzędzie ułatwień dostępu:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .in:

CTRL i + powiększenie czcionki i obrazu

CTRL i - pomniejszenie czcionki i obrazu

SPACJA lub PGDN- przewiń o stronę w dół

SPACJA i SHIFT lub PDUP - przewiń stronę w górę

CTRL i P - drukuj

CTRL + F - znajdź słowo lub wyrażenie

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

ul. Leszka Czarnego 2

98-200 Sieradz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 438224024

 

Procedura

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Centrum Edukacji Zawodowej znajdują się o w Sieradzu przy ulicy Leszka Czarnego 2. Dla uczniów dostępne są wejścia po na poziom parteru. Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózku inwalidzkim, czy osoby mające problem z chodzeniem mogą korzystać z pomocy portiera. Warsztaty znajdujące się na parterze, są dostępne bez barier architektonicznych.

Aplikacje

Centrum nie posiada dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.