×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Policja:200:160:1:1 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Policja:200:160:1:1 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

ZADANIE 5 - "Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej"

Celem realizowanego zadania było zwiększenie umiejętności świadomego planowania kariery zawodowej, poszukiwania pracy oraz wzrostu motywacji do samokształcenia i osiągania celów.

W zadaniu brała udział młodzież podzielona na trzy ośmioosobowe grupy. Z oszczędności w projekcie udało się przeszkolić dodatkowo 5 uczniów (3 kobiety ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 2 mężczyzn). W zadaniu tym uczestniczą uczniowie biorący już udział w innych zadaniach naszego projektu.

Na początek przeprowadzono ankietę i wywiad diagnozujący wśród uczestników wszystkich zadań projektu, w wyniku, czego zostały wyodrębnione 3 grupa 8 ośmioosobowe, a w miesiącu lutym ustalono dodatkowe 5 osób. Uczestnicy zadania 5 zostali zapoznani w programem Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej, wypełnili test wstępny oraz ankietę, ewaluacyjną. Na zrealizowanych zajęciach mieli możliwość określenia swoich mocnych i słabych stron oraz zainteresowań.


Każda z grup realizowała program 50 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu:

 • poznania własnych predyspozycji,
 • opis zawodów,
 • narzędzia elektrycznych metody planowania kariery zawodowej,
 • informacje o lokalnym rynku pracy,
 • współpracy w grupie,
 • stworzenie portfolio zawierającego CV i list motywacyjny.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu określenie przez ucznia samego siebie. Uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy – możliwościami znalezienia pracy, zasadami jej poszukiwania, a także podstawami prawa pracy i szczegółową charakterystyką zawodów przyszłości. Zajęcia obejmowały również poznanie zasad i norm panujących na krajowym i europejskim rynku pracy. Uczniowie zdobyli umiejętności planowania ścieżki zawodowej. Celem zajęć była konfrontacja pozyskanych wcześniej wiadomości z możliwościami zatrudnienia i dalszej edukacji.

Uczestnicy Zadania 5 w dniu 25 lutego 2015 roku wzięli udział w seminarium pt. „Przygotowanie biznesplanu małej firmy”, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu. Seminarium poprowadzili: przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu oraz doradcy zawodowi CIiPKZ Oddział w Sieradzu. W dniu 06 marca 2015 r. uczniowie mieli możliwość przybliżyć sobie zasady organizacji pracy firmy PartnerTech w Sieradzu do której zorganizowane było wyjście. Prezenterzy przekazali informacje o fabryce w Sieradzu i o całym PT z użyciem mapy z lokalizacjami wszystkich site’ów PT. Po zwiedzeniu wszystkich obszarów produkcji osoby odpowiedzialne zapoznały uczestników wycieczki z procesami rekrutacji w firmie PartnerTech w Sieradzu.

W dniu 17 marca 2015 roku uczniowie odwiedzili Jednostkę Wojskową Nr 1551 w Sieradzu. Uczniom przekazano informacje związane z przeznaczeniem sieradzkiej jednostki wojskowej i charakterem służby w wojskach łączności. Uczestnicy poznali historię Garnizonu Sieradz. Zostali zapoznani z procedurami wstąpienia w żołnierskie szeregi łącznościowców oraz procesem kwalifikacyjnym do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych.

W dniu 20 marca 2015 roku uczestnicy Zadania 5 reprezentowali swoją placówkę - CEZ w Sieradzu - wystawiając stoisko na II Powiatowych Targach Edukacyjnych w Sieradzu. Targi były przedsięwzięciem służącym prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno - pedagogicznych i urzędów pracy. Przeznaczone dla uczniów gimnazjów.

W dniu 16.04.2015 r. zwiedziliśmy 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia z okazji Dnia Otwartych Koszar. Uczniowie obejrzeli nowoczesny sprzęt łączności i informatyki, indywidualne wyposażenie żołnierza, umundurowanie, uzbrojenie, stanowiska strzeleckie.

W dniu 22.04.2015 r. zostaliśmy zaproszeni do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Spotkanie dla 29 uczestników zorganizowano w celu omówienia i przedstawienia specyfiki pracy Policji, a także sposobu rekrutacji i aplikacji dokumentów.

W miesiącu czerwcu zostały zorganizowane wyjazdy uczestników Zadania 5 do zakładów pracy - spotkania z pracodawcami. W dniu 09.06.2015 r. odbyło się spotkanie w Pracowni Reklamy i Grafiki w Sieradzu – Krzysztof Mamos. W tym samym dniu, tj. 09.06.2015 r. uczestnicy odwiedzili Salon Fryzjerski w Sieradzu – Antoni Młynek W dniu 10.06.2015 r. odbyło się spotkanie w zakładzie – Mechanika Pojazdowa – Naprawa samochodów osobowych i dostawczych – Józef Dudkowski. Następnie udaliśmy się do Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sieradzu – Ryszard Trzciński. We wszystkich tych firmach uczniowie zostali zapoznani z organizacją pracy możliwościami zatrudnienia jak również zasadami otwierania własnej działalności gospodarczej.

Ponadto zorganizowano wyjście do Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu. Dodatkowym atutem wycieczki było spotkanie z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy w Sieradzu.

W ramach ewaluacji w zostały przeprowadzone ankiety dla uczestników (Ankieta na rozpoczęcie zajęć oraz Ankieta na zakończenie zajęć).

Zostało utworzonych 29 portfolio zawierających m.in. CV i list motywacyjny.

Zakupiono dla potrzeb uczestników zadania: laptop, drukarkę, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe związane z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery, tj. Programy MM – Piramida Kariery, Program MM – Indywidualny Plan Kariery, Przewodnik po kształceniu zawodowym v 2.0, Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości oraz Młodzieżowe Portfolio Kariery (w wersji drukowanej). Materiały, zarówno w wersji komputerowej, jak i drukowanej, służyły pomocą w realizacji zajęć z uczestnikami Zadania 5, jak również pozostałej społeczności szkolnej. Realizacja zadania to 120,8%,wzrost wynika z przeszkolenia pięciu dodatkowych osób.

Zajęć zakończyła się w miesiącu czerwcu 2015 r. wydaniem zaświadczeń uczestnictwa dla każdego ucznia.

 

 

Uroczyste rozdanie Zaświadczeń o ukończeniu kursu - 26.06.2015 r.

29 uczestników Zadania 5 - Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej - otrzymało Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 

W dniu 19.06.2015 r. zajęcia ukończyła Grupa 3, tj. 13 uczestników.

Program zajęć (tak jak w grupie 1 i grupie 2) obejmował m. in. poznanie własnych predyspozycji, opis zawodów, narzędzia i metody planowania kariery zawodowej, informacje o lokalnym rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Zostało utworzonych 13 teczek portfolio uczestników.

 

 

Wizyty w zakładach pracy i rozmowy z pracodawcami pozwoliły na zapoznanie uczestników projektu z funkcjonowaniem tych zakładów, poznanie specyfiki wybranego zawodu, zaznajomienie się z wymaganiami i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy w danym przedsiębiorstwie oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Wycieczki zwiększyły u uczniów umiejętność planowania ścieżki zawodowej i edukacyjnej oraz poruszania się na rynku pracy.

Uczniowie pozytywnie komentują uczestnictwo w wyjazdach, dzięki którym mogli odwiedzić prestiżowe zakłady pracy i zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi, z jakimi spotkali się na miejscu.

Uczestnicy SZOKZ deklarują, że poprzez udział w projekcie wzrosła również ich motywacja do samokształcenia i osiągania celów.

 

W kolejnym dniu, tj. 10.06.2015 r. uczestnicy SzOKZ odwiedzili jeszcze dwa zakłady usługowe.

Spotkali się z pracodawcą, Panem Józefem Dudkowskim, który opowiedział o pracy w zawodzie, po czym oprowadził uczniów po swoim zakładzie, jakim jest Mechanika Pojazdowa – Naprawa samochodów osobowych i dostawczych w Sieradzu.

Następnie udaliśmy się do Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sieradzu, gdzie rozmawialiśmy z jego właścicielem, pracodawcą - Panem Ryszardem Trzcińskim.

 

 

W tym samym dniu, tj. 09.06.2015 r. udaliśmy się również do Pracowni Reklamy i Grafiki w Sieradzu.

Uczniowie spotkali się z właścicielem firmy, Panem Krzysztofem Mamosem, który krótko omówił działalność drukarni, następnie oprowadził nas po zakładzie.

Wizyta pozwoliła na zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem zakładu, specyfiką zawodu, zaznajomienie się z wymaganiami i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy.

 

 

Wizyta w Zakładzie Fryzjerskim w Sieradzu - Antoni Młynek - 09.06.2015 r.

Celem spotkania było zwiększenie umiejętności świadomego planowania kariery zawodowej, poszukiwania pracy. Uczniowie poznali tajniki zawodu „fryzjer”, o którym z pasją opowiedział właściciel – Antoni Młynek.

Zobaczyli jak zakład funkcjonuje od wewnątrz, w jaki sposób zorganizowana jest praca. Pracownicy opowiedzieli o specyfice swojej pracy i obowiązkach. Zaprezentowali także niezbędny sprzęt.

 

 

Uczestnicy Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej laureatami Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Szkoła zawodowych perspektyw”.

Konkurs przeprowadzony został w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Celem konkursu było wsparcie naszych uczniów w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełni szkolny doradca zawodowy oraz, jak ogromne znaczenie dla uczniów ma jego wsparcie.

Uczestnicy, przystępując do konkursu przyjęli na siebie 10 zadań, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo.

Uczniowie SzOKZ w ramach konkursu wykonali 10 prac bogatych w materiały fotograficzne, plastyczne, pisemne opracowania oraz materiały zarejestrowane elektronicznie na DVD i CD.

Uczestnicy SzOKZ, dzięki swojej kilkumiesięcznej pracy zdobyli dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu tytuł „Szkoła zawodowych perspektyw”, Certyfikat i dyplomy honorowe.

 

 

W dniu 22.04.2015 r. zwiedziliśmy Komendę Powiatową Policji w Sieradzu.

Spotkanie dla 29 uczestników Zadania 5 zorganizowano w celu omówienia i przedstawienia specyfiki pracy Policji, a także sposobu rekrutacji, aplikacji dokumentów.

W trakcie spotkania policjanci opowiedzieli uczniom o ważnej roli i zadaniach Policji, omówili specyfikę ich pracy oraz sposoby rekrutacji. Przekazali ważne porady dotyczące zasad bezpieczeństwa i odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących służby w Policji.

Następnie uczniowie udali się do stanowiska pracy oficera dyżurnego Komendy. Tam zostali zapoznani z nowoczesnymi systemami ochrony i monitorowania komendy oraz dowiedzieli, w jaki sposób kontroluje się działania funkcjonariuszy w terenie.

Policjanci zaprezentowali broń i wyposażenie funkcjonariuszy policji. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć pomieszczenia dla zatrzymanych.

Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz pracy technika kryminalistyki, który przedstawił sposoby zabezpieczania odcisków palców i śladów na przedmiotach. Pokazał jak skanuje się odciski i robi zdjęcia sprawcom.

Być może to doświadczenie zachęci uczestników Zadania 5 do wstąpienia w szeregi Policji.

 

 

 

W dniu 17 kwietnia 2015 roku zajęcia ukończyła Grupa 2 Zadania 5.

W okresie od 16.02.2015 r. do 17.04.2015 r. zostały zrealizowane zajęcia dla Grupy 2 (8 uczestników).

W dniu 20.04.2015 r. realizację zajęć rozpocznie Grupa 3 (13 uczestników) - termin zakończenia: 19.06.2015 r.

Druga grupa uczestników w ramach zrealizowanych zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery Zawodowej została zapoznana z funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy – możliwościami znalezienia pracy, zasadami jej poszukiwania, a także podstawami prawa pracy i szczegółową charakterystyką zawodów przyszłości. Zajęcia obejmowały również poznanie zasad i norm panujących na krajowym i europejskim rynku pracy. Uczniowie zdobyli umiejętności planowania ścieżki zawodowej. Zostało utworzonych 8 teczek portfolio uczestników.

 

 

W dniu 16 kwietnia 2015 roku zwiedziliśmy 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia. 

24 uczestników Zadania 5 przywitał w sali tradycji szef sekcji personalnej brygady. Przedstawił informacje związane z przeznaczeniem sieradzkiej jednostki wojskowej i charakterem służby w wojskach łączności. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat niemal osiemdziesięcioletniej historii Garnizonu Sieradz oraz najważniejszych zmian, jakie dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat – w wymiarze technicznym i organizacyjnym. Uczniowie poznali specyfikę służby wojskowej - współcześnie. 

Po zwiedzeniu sali tradycji udaliśmy się na salę konferencyjną. Uczestnicy zostali zapoznani z procedurami wstąpienia w żołnierskie szeregi łącznościowców oraz procesem kwalifikacyjnym do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Informację przedstawił oficer sekcji personalnej. 

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia otworzyła dla nas szeroko swoje podwoje. Obejrzeliśmy nowoczesny sprzęt łączności i informatyki, każdy mógł wsiąść do aparatowni transmisyjnej oraz radiostacji i przez chwilę poczuć się jak sieradzki żołnierz łącznościowiec. Poznaliśmy indywidualne wyposażenie żołnierza, umundurowanie, uzbrojenie itp., a wszystko po to, aby zapoznać się z wizerunkiem współczesnej armii. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stanowiska strzeleckie, do których ustawiały się długie kolejki naszych uczniów . Umiejętność trafiania do celu były sprawdzane przy wykorzystaniu trenażerów „CYKLOP”.

 

 

 

Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej na Powiatowych Targach Edukacyjnych w Sieradzu w dniu
20 marca 2015 roku.

Na drugich Powiatowych Targach Edukacyjnych w sali C Starostwa Powiatowego zaprezentowało się 15 stoisk placówek oświatowych i instytucji wspierania rynku pracy prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

Przez cztery godziny targów salę C odwiedziło kilkuset gimnazjalistów szkół powiatu sieradzkiego. Byli też nauczyciele i rodzice.

Targi były przedsięwzięciem służącym prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno - pedagogicznych i urzędów pracy. Przeznaczone dla uczniów gimnazjów.

 

 

 

Wizyta w Jednostce Wojskowej Nr 1551 w Sieradzu.

W dniu 17 marca 2015 roku zwiedziliśmy 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia.

Uczniów przywitał w sali tradycji szef sekcji personalnej brygady. Przedstawił informacje związane z przeznaczeniem sieradzkiej jednostki wojskowej i charakterem służby w wojskach łączności. 

Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat historii Garnizonu Sieradz oraz najważniejszych zmian, jakie dokonały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat – w wymiarze technicznym i organizacyjnym. 

Po zwiedzeniu sali tradycji uczniowie udali się na salę konferencyjną gdzie zostali zapoznani z procedurami wstąpienia w żołnierskie szeregi łącznościowców oraz procesem kwalifikacyjnym do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Informację przedstawił oficer sekcji personalnej.

 

 

 

SzOKZ z wizytą w firmie PartnerTech Poland w Sieradzu.

24 uczestników Zadania 5 w dniu 06 marca 2015 roku zwiedziło firmę PartnerTech w Sieradzu.

Na wstępie prezenterzy przekazali informacje o fabryce w Sieradzu i o całym PT z użyciem mapy z lokalizacjami wszystkich site’ów PT. Następnie uczestnikom wycieczki rozdano fartuchy i opaski ESD oraz smycze. Przedstawiono zasady bezpieczeństwa na obszarze EPA.

Obejrzeliśmy obszary produkcji elektronicznej, tj.:

 • linie produkcyjne Fuji NXT i Siemens,
 • kontrola wizualna AOI i X-RAY,
 • prezentacja obszaru THT,
 • prezentacja obszaru maszyn przemysłowych Axis,
 • prezentacja ABB,
 • prezentacja Toyoty.

Po zwiedzeniu wszystkich obszarów produkcji osoby odpowiedzialne zapoznały uczestników wycieczki z procesami rekrutacji w firmie PartnerTech w Sieradzu.

 

 

 

Uczestnicy Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej w dniu 25 lutego 2015 roku wzięli udział w seminarium pt. „Przygotowanie biznesplanu małej firmy”, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu.

Doradcy zawodowi CIiPKZ Oddział w Sieradzu przedstawili prelegentów spotkania: przedstawiciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu oraz przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu.

Przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu omówił:

 1. Elementy biznesplanu.
 2. Charakterystyki produktów.
 3. Ocenę rynku.
 4. Analizę SWOT.
 5. Promocję i reklamę.
 6. Koszty w firmie.
 7. Analizę ryzyka.
 8. Biznesplan na przykładach.

Uczniowie Szkolnego Ośrodka Kariery Zawodowej uzyskali informacje dotyczące uruchomienia własnej działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu na potrzeby pozyskania środków finansowych z różnych źródeł.

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu przedstawił informacje dotyczące składania Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uczestnicy zostali również zapoznani z ofertą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu na rzecz wspierania samozatrudnienia i rozwoju umiejętności przedsiębiorczych.

 

 

W dniu 30 stycznia 2015 roku zajęcia w ramach projektu ukończyła grupa pierwsza Zadania 5,
tj. 8 uczestników.

Na zrealizowanych zajęciach w Szkolnym Ośrodku Kariery Zawodowej uczniowie mieli możliwość poznania własnych mocnych i słabych stron, określenia siebie – swoich możliwości, stylów działania, zainteresowań.

Uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy – możliwościami znalezienia pracy, zasadami jej poszukiwania, a także podstawami prawa pracy oraz szczegółową charakterystyką zawodów przyszłości. Zajęcia obejmowały również poznanie zasad i norm panujących na krajowym i europejskim rynku pracy.

Uczniowie zdobyli umiejętności planowania drogi zawodowej i dalszej edukacji (świat pracy, postawa wobec życia, umiejętność podejmowania decyzji,  preferowana grupa zawodów, oferta edukacyjna). Zajęcia te pozwoliły na konfrontację pozyskanych wcześniej wiadomości z możliwościami zatrudnienia i dalszej edukacji. Każdy z uczestników utworzył własne portfolio zawodowe, czyli teczkę zawierającą m.in. CV, list motywacyjny itp.).

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności również poprzez korzystanie z serii multimedialnych programów komputerowych, które były pomocnym narzędziem w poznaniu istotnych zagadnień dla kształtowania kariery zawodowej oraz trafnego wyboru przyszłego zawodu. Pozwoliły uczniom na zaplanowanie indywidualnej wizji kariery zawodowej, czyli przygotowanie osobistego programu edukacyjno - zawodowego.

 

 

W dniu 29 stycznia 2015 roku Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej zorganizował wycieczkę dla uczestników Zadania 5 do Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu.

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu (RIG) funkcjonuje od 2003 roku i skupia około 40 firm z różnych dziedzin gospodarki.

Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z zakresem działalności RIG-U oraz sposobach udzielania pomocy współpracującym firmom.

W oparciu o przygotowaną prezentację przedstawiciele RIG-u omówili możliwości inwestycyjne w regionie w latach 2014 – 2020 oraz udzielili uczniom informacji dotyczących pomocy Unii Europejskiej dla przedsiębiorców.

Dodatkowym atutem wycieczki było spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), które oferują poradnictwo zawodowe dla młodzieży, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe. Uczniowie poznali ofertę jednostek organizacyjnych tj. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu oraz Młodzieżowego Biura Pracy w Sieradzu.

 

 

 

Celem zadania jest podniesienie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz poruszanie się na rynku pracy wśród 24 uczniów CEZ w Sieradzu poprzez utworzenie SzOK oraz realizację zajęć z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w okresie od 01.09.2014 r do 30.06.2015 r. 

W ramach zadania utworzono SzOK. Zajęcia prowadzone będą przez 1 doradcę zawodowego i 1 trenera umiejętności interpersonalnych w 3 grupach 8 osobowych w wymiarze 50 h/grupę.

Realizacja rozpocznie się od ankiety i wywiadu diagnozującego (wśród uczestników pozostałych zadań).

Realizacja programu obejmuje między innymi:

 • poznanie własnych predyspozycji,
 • opis zawodów,
 • narzędzia i metody planowania kariery zawodowej,
 • informacje o lokalnym rynku pracy,
 • zawody deficytowe i nadwyżkowe w Województwie Łódzkim,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • stworzenie portfolio zawierającego CV i list motywacyjny.

Zadanie obejmuje również spotkania z pracodawcami oraz wizytę w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Celem jest zwiększenie umiejętności świadomego planowania kariery zawodowej, poszukiwania pracy oraz wzrost motywacji do samokształcenia i osiągania celów.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

 

OPIEKUN SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY ZAWODOWEJ

mgr Agnieszka Świniarska